OSOBY

F12
Číselník slúži na evidenciu jednotlivých osôb, ktoré disponujú s financiami (a tieto im budú rozpísané). Je možné používať okrem jednotlivých osôb aj tzv. skupiny (napr. RODIČIA, VŠETCI a pod.), lebo sa môžu vyskytnúť príjmy alebo výdaje, ktoré sa budú týkať časti skupiny (napr. u RODIČOV posedenie v reštaurácii či návšteva divadla) alebo VŠETKÝCH (napr. poplatok za zájazd či nákup nábytku).
Údaj je v transakcii povinný. Počet osôb v číselníku je neobmedzený. UPOZORNENIE: Vymazaním osoby dôjde k vymazaniu všetkých transakcií (prímov, výdajov i presunov), ktoré sú v databáze k nej priradené.

KATEGÓRIE

F11
Číselník uľahčí triedenie príjmov a výdajov podľa kategórií. Ak napr. používate automobil, stačí vytvoriť kategóriu AUTO a k nemu príslušné podkategórie (napr. BENZÍN, SERVIS A OPRAVY, POISTNÉ, PARKOVNÉ A POKUTY, atď.).
Poradie radenia záznamov v číselníku je nasledovné (podľa stĺpcov):
PORADIE - POHYB - KATEGÓRIA - PODKATEGÓRIA.
Poradie slúži na to, aby ste si vami očíslované položky (kategórie a podkategórie) zoradili tak, ako vyhovujú vám (napr. najčastejšie používané položky na vrchu). Ak necháte poradie všade rovnaké, bude radenie záznamov abecedné... (teda najprv POHYB, potom KATEGÓRIA a na koniec PODKATEGÓRIA).
Je len na vás, ako podrobne si rozčleníte svoje kategórie na podkategórie.
Údaj je v transakcii povinný. Počet kategórií a podkategórií v číselníku je neobmedzený.
UPOZORNENIE: Vymazaním podkategórie dôjde k vymazaniu všetkých transakcií (prímov, výdajov i presunov), ktoré sú v databáze k nej priradené.

ÚČTY

F10
Číselník slúži na evidenciu všetkých účtov, ktoré budete používať. Každý účet si môžete viesť v ľubovoľnej mene. Nie je možné viesť jeden účet vo viacerých menách.
Na začiatku práce s programom Vám odporúčam vytvoriť si minimálne 2 účty (napr. HOTOVOSŤ a BANKOVÝ ÚČET). U všetkých účtoch je možné zadať počiatočný stav účtu (kvôli presnej evidencii). Dátum založenia účtu je potrebný kvôli kontrole zápisu dátumu záznamu (program neumožní zapísať transakciu - t. j. príjem, výdaj alebo presun), ak je jeho dátum starší než dátum založenia účtu.
Údaj je v transakcii povinný. Počet účtov v číselníku je neobmedzený.
UPOZORNENIE: Vymazaním účtu dôjde k vymazaniu všetkých transakcií (prímov, výdajov i presunov), ktoré sú v databáze k nej priradené.

POPISY

F9
Číselník slúži pre rýchlejšie zadávanie častých rovnakých poznámok (popisov) k nejakej transakcii (napr. nájomné za byt, splátka úveru, výber z bankomatu a pod.).
Údaj je v transakcii nepovinný. Počet popisov v číselníku je neobmedzený.

PARTNERI

F8
Číselník slúži na lepšie členenie vašich výdavkov či príjmov podľa partnerov. Tento číselník je nový od verzie 2.0 (na žiadosť viacerých užívateľov, najmä zahraničných). V prípade, že chcete sledovať napr. kde (u ktorého partnera) najviac nakupujete, môžete si založiť partnerov (napr. TESCO, LIDL, BILLA, KAUFLAND, ...) a sledovať, kam najviac odchádzajú Vaše peniaze.
Údaj je v transakcii povinný.Počet partnerov v číselníku je neobmedzený.
UPOZORNENIE: Vymazaním partnera dôjde k vymazaniu všetkých transakcií (prímov, výdajov i presunov), ktoré sú v databáze k nemu priradené.

MENY

F7
Číselník slúži pre potreby účtov (každý účet môže byť vedený len v jednej mene). Užívateľ si sám môže vytvoriť aj vlastnú menu :).
Pri každej mene je uvádzaná aj jeho tzv. mincovka (zoznam všetkých bankoviek a mincí). Pokiaľ sú tieto zadané, je možné v Počítadle hotovosti zrátať si ľahko Vašu hotovosť v danej mene.
Počet mien v číselníku je neobmedzený. UPOZORNENIE: Vymazať menu je možné, len ak nie je použitá v nejakom účte. V prípade, že máte založený účet v tejto mene, menu nie je možné vymazať (najskôr je potrebné vymazať účet, resp. zmeniť jeho menu na inú).

POZNÁMKY

F6
Číselník slúži užívateľovi na vedenie ľubovoľných poznámok. Tieto nijako nesúvisia z údajmi v databáze finančných záznamov. Program umožňoval do verzie 2.0 evidenciu len mesačných poznámok (napr. o spotrebe vody, plynu, energie, tankovaní benzínu a pod.). Od verzie 2.0 je možnosť vkladať poznámky s ľubovoľným názvom a periodicitou.
Počet poznámok v číselníku je neobmedzený.

ŠTÁTNE SVIATKY

F5
Číselník slúži na evidenciu štátnych sviatkov v danej krajine. Tieto je možné využiť pri generovaní plánovaných platieb (iba mesačných, štvrťročných, polročných a ročných !!!). V prípade, že dátum plánovanej platby pripadne napr. na deň štátneho sviatku, bude dátum plánovanej platby vygenerovaný o den skôr.
Počet štátnych sviatkov v číselníku je neobmedzený.