INŠTALÁCIA PROGRAMU

AK STE DOTERAZ PROGRAM NEPOUŽÍVALI
Rozbaľte všetky súbory zo zabaleného súboru (ZIPu) na disk do nejakého adresára (napr. D:\RQMONEY\) a spustite program (súbor RQMONEY.EXE). Následne sa spustí okno NASTAVENIA PROGRAMU s výberom jazyka programu. Po potvrdení jazyka je potrebné toto nastavenie uložiť a začať pracovať v programe (t. j. napr. vytvoriť novú databázu resp. otvoriť existujúcu databázu. V adresári DEMO je možné nájsť ukážkový príklad domácnosti (súbor DEMO_SVK.RQM).

AKTUALIZÁCIA Z VERZIE 1.3 A NIŽŠEJ NA VERZIU 2.x
Ak ste používali program vo verzii nižšej ako 1.3 a chcete aktualizovať na verziu 2.x, aktualizujte najskôr na verziu 1.3 (je totiž lepšie pripravená na prevod na verziu 2.x!). Prevod z verzie 1.3 na 2.x je možný cez menu DATABÁZA / OTVORIŤ (pričom namiesto prípony RQM zvoľte typ prípony DB). Verzia 2.x poskytuje rýchlejšie, prehľadnejšie a komfortnejšie prostredie s funkciami navyše. Okrem toho nedisponuje chybami predošlej verzie 1.x.

OSTATNÉ AKTUALIZÁCIE
Rozbaľte všetky súbory zo stiahnutého ZIP súboru do existujúceho adresára (nahraďte / prepíšte všetky staršie súbory novšími).

LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM UŽIVATEĽOM PROGRAMU "RQ MONEY"

Táto licenčná zmluva je zmluvou medzi vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len UŽIVATEĽ) a Slavomírom Svetlíkom (ďalej len AUTOR) a týka sa programu 'RQ MONEY' (ďalej len SOFTWAROVÝ PRODUKT).
Kopírováním alebo iným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy a ste nimi viazaní. Pokiaľ s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, nie ste oprávnený tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používať.

LICENCIA NA SOFTWAROVÝ PRODUKT
SOFTWAROVÝ PRODUKT je chránený autorskými právami a medzinárodnými dohodami o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve.
SOFTWAROVÝ PRODUKT se nepredává, iba sa udeľuje licencia k jeho užívaniu.

1. UDELENIE LICENCE.
Na základe tejto zmluvy sú vám udelené nasledujúce práva:
Právo k užívaniu. Máte právo používať kópiu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ako pre osobnú potrebu, tak i pre použitie v komerčnej sfére, v školstve i v štátnej správe. V žiadnom prípade nemáte právo SOFTWAROVÝ PRODUKT predávať či inak šíriť za účelem zisku bez súhlasu AUTORA.

2. POPIS ĎALŠÍCH PRÁV A OBMEDZENÍ
Spätná analýza, dekompilácia alebo prevod zo strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nie sú povolené s výnimkou a iba v rozsahu činnosti, ktorá je výslovne povolena príslušným zákonom, ktorý má prednosť pred týmto obmedzením.
Licencia na SOFTWAROVÝ PRODUKT sa vydáva na produkt ako celok. Jeho komponenty nemožno oddeľovať pre použitie na viac než jednom počítači. Súbory a komponenty, ktoré sú súčasťou programu, nemožno používať v iných programoch bez zvolenia AUTORA.
Máte právo trvale previesť všetky svoje práva na užívanie software v rámci tejto zmluvy, ak nadobúdateľ súhlasí s podmienkami tejto zmluvy.

ZÁRUKA
Autor výslovne neposkytuje žiadnu záruku na SOFTWAROVÝ PRODUKT. SOFTWAROVÝ PRODUKT a každá sprievodná dokumentácia sa poskytuje tak, ako stojí a leží, bez akejkoľvek záruky, či už výslovne uvedenej alebo mlčky predpokladanej.
Všetky riziká spojené s užívaním tohto SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nesie užívateľ.
Autor nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za škodu, vzniknutú používaním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, nech by bola akákoľvek.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Ak nájdete chybu v RQ Money, môžete ju hlásiť najlepšie na diskusnom fóre (dobré by bolo najskôr skontrolovať, či už taká chyba nebola na fóre riešená), resp. na e-mail autora programu. Pri chybe uveďte nasledujúce informácie:

  • presný popis chyby (ešte lepšie náhľad obrazovky s vyznačenou chybou),
  • verziu programu RQ Money,
  • verziu systému Windows.
UPOZORNENIE
Pred stiahnutím si prečítajte pozorne všetky informácie v pravej časti o INŠTALÁCII a LICENCII, príp. aj o výhodách finančnej podpory programu (v časti PODPORA)!

POSLEDNÁ STABILNÁ VERZIA

Verzia: 2.4.1 (stabilná)
Dátum: 25. 12. 2016
Veľkosť: 3,35 Mb
Požiadavky: od win xp vyššie
Lokalizácia: anglicky, česky, holandsky, poľsky, portugalsky, rusky, slovensky, španielsky, taliansky.

Ide o najnovšiu verziu programu, vytvorenú v jazyku DelphiXE2. Oproti predošlým verziám obsahuje niekoľko nových funkcií a drobné opravy predošlých chýb (viď stránku Novinky). Ak by nefungoval hlavný odkaz, skúste použiť náhradný odkaz.

STARŠIE VERZIE PROGRAMU

Verzia: 2.3.2
Dátum: 27. 4. 2014
Veľkosť: 3,7 Mb
Lokalizácia: anglicky, česky, holandsky, poľsky, portugalsky, rusky, slovensky, španielsky, taliansky.
Popis: Veľmi dobrá stabilná verzia programu, v ktorej je možné previesť databázu z verzie 1.3 na verziu 2.x (verzia 2.4.0 a vyššia to už neumožňuje).


Verzia: 1.3
Dátum: 5. 4. 2009
Veľkosť: 0,9 Mb
Popis: Staršia, ale stále veľmi dobrá a stabilná verzia programu, vytvorená v programovacom jazyku RapidQ. Jej vývoj bol pozastavený.

Verzia 1.3 obsahuje dve chyby:

kritická - pri zálohovaní do toho istého adresára sa databáza vymaže! Preto je potrebné zvoliť zálohovanie databázy do iného adresára - najlepšie aj na iný disk!

zobrazovacia - pri prepínaní medzi viacerými aplikáciami (napr. RQ Money a internetom) sa nezobrazujú korektne desatinné čísla. Vtedy stačí program ida vypnúť a znovu zapnúť.