PLÁNOVAČ

CTRL S
Plánovač slúži na zautomatizovanie Vašej práce s programom. Ak máte pravidelné transakcie (či už príjmy, výdaje alebo presuny), v plánovači si ich môžete zadať. Tieto platby sa Vám potom budú periodicky objavovať vo vami zvolenom čase až dovtedy, kým ich nepotvrdíte. V tom momente sa zapíšu do denných záznamov medzi ostatné transakcie. V plánovači si môžete zvoliť periodicitu: dennú, týždennú, dvojtýždennú, mesačnú, štvrťročnú, polročnú, ročnú a jednorázovú.

PRIDANIE PLÁNOVANEJ PLATBY
INSERT
Ak si pridáte novú plánovanú platbu na určité obdobie, musíte vyplniť všetky povinné polia (ako pri bežnej transakcii) a navyše nastaviť periodicitu platby. Program následne vygeneruje všetky plánované finančné transakcie, ktoré pripadnú na toto obdobie, a zobrazí ich. Vygenerované transakcie je možné takisto pridávať (ručne), opravovať či mazať.

OPRAVA PLÁNOVANEJ PLATBY
ENTER
Plánovanú platbu je možné opraviť, nie však všetky polia sú prístupné. Nie je možné opraviť periodicitu a dátumy od-do. Ak zmeníte sumu, automaticky sa zmení suma aj na všetkých vygenerovaných transakciách, ktoré ešte neboli zapísané.

VYMAZANIE PLÁNOVANEJ PLATBY
DELETE
Vymazaním plánovanej platby dôjde k vymazaniu všetkých vygenerovaných transakcií, ktoré patria k uvedenej platbe. Ak nepotrebujete vymazať všetky vygenerované transakcie, ale len niektoré, otvorte si zoznam vygenerovaných transakcií a vymažte len tieto.
Aj v plánovači platí nasledovné:
Po vykonaní opravy alebo vymazaní záznamu NIE JE možné vrátiť tieto kroky späť.
Autor nezodpovedá za prípadné škody použivaním tohto programu!!!

PLÁNOVACÍ KALENDÁR

CTRL D
Plánovací kalendár ponúka prehľadný spôsob zobrazenia všetkých plánovaných transakcií. V záhlaví kalendára si môžete vybrať obdobie (mesiac a rok), za ktoré sa majú plánované transackie zobraziť. V príslušných dňoch sú zobrané osobitne sumáre za príjmy, výdaje i presuny. Ak chcete vidieť podrobnosti o jednotlivých sumároch v danom dni, stačí ukázať kurzorom myši na konkrétny dátum a v bublinkovej nápovede sa zobrazí podrobný zoznam všetkých platieb pre daný deň.

ZÁPIS PLÁNOVANÝCH TRANSAKCIÍ

CTRL Y
Vždy pri otvorení databázy program kontroluje, či pre daný dátum existujú nejaké plánované transakcie (platí to aj o starších plánovaných transakciách, ktoré ešte neboli zapísané). Ak také nájde, ponúkne ich na zápis do denných transakcií. Ak máte viac takýchto nájdených plánovaných transakcií, môžete si vybrať, či zapísať všetky, alebo len niektoré (stačí zrušiť označenie platieb, ktoré nechcete zapísať). Nezapísané plánované transakcie sa budú pripomínať zakaždým, pokiaľ ich buď nezapíšete, alebo nevymažete.
Plánované transakcie ešte pred zápisom môžete upraviť (len dátum alebo sumu!).

ROZPOČET

CTRL B
Rozpočet je veľmi nápomocný tým užívateľom, ktorí si chcú naplánovať svoje príjmy alebo výdavky dopredu a neskôr porovnať, ako hospodárili. Porovnávané údaje (plán a skutočnosť) sú potom vyhodnotené jednak v číselnej forme (rozdielom aj percentom), jednak aj v grafickej podobe.
Údaje môžete skopírovať do schránky (pre neskoršie použitie (napr. v Exceli), graf je možné kopírovať alebo uložiť.

PRIDANIE NOVÉHO ROZPOČTU
INSERT
Zobrazí sa dialógové okno so zoznamom kategórií a podkategórií, ktoré môžete naplánovať na príslušný mesiac. Stačí si vybrať príslušný riadok (podkategóriu) a rovno zapísať plánovanú sumu. Môžete si sledovať aj kategórie s nulovým plánom, musíte ich ale mať zaškrtnuté. Po skončení zadávania a zatvorení formulára sa zobrazí dialógové okno, v ktorom zadáte, či chcete uvedené hodnoty zapísať do databázy.
Pozor, nie je možné pridať rozpočet na mesiac, ktorý už existuje!

OPRAVA ROZPOČTU
ENTER
Opraviť v existujúcom rozpočte môžete ľubovoľnú položku okrem názvu rozpočtu (mesiaca). Po zatvorení okna sa program opäť opýta na uloženie údajov do databázy.

KOPÍROVANIE ROZPOČTU
CTRL INSERT
Kopírovaním existujúceho rozpočtu ušetríte mnoho času. Po skopírovaní môžete v rozpočte opraviť ľubovoľnú položku okrem názvu rozpočtu (mesiaca). Po zatvorení okna sa program opäť opýta na uloženie údajov do databázy.

VYMAZANIE ROZPOČTU
DELETE
Vymazaním rozpočtu dôjde k vymazaniu všetkých vygenerovaných plánovaných údajov, ktoré patria k uvedenému rozpočtu.
Aj v rozpočte platí nasledovné:
Po vykonaní opravy alebo vymazaní záznamu NIE JE možné vrátiť tieto kroky späť.
Autor nezodpovedá za prípadné škody použivaním tohto programu!!!

POČÍTADLO HOTOVOSTI (česky VÝČETKA)

CTRL U
Ak si potrebujete prepočítať vašu hotovosť, táto funkcia je práve pre takéto účely. Stačí si vybrať konkrétnu menu a potom si poznačiť v daných hodnotách jednotlivé množstvá. Výsledný sumár hotovosti sa zobrazuje v prvom riadku.

WINDOWS KALKULAČKA

CTRL K
Pre prípad, že potrebujete spracovať nejaké výpočty, môžete si spustiť Windows kalkulačku. Funguje len vo Windows (nie v Linuxe, iOS, ...).